Selecteer een partij aan de hand van onderstaande knoppen om haar maatregelen te ontdekken.

Voorstelling

De korte beschrijving van elke maatregel wordt door de partij gekozen en wordt dan ook in de taal van de partij weergegeven.

De maatregelen zijn onderverdeeld in acht categorieën. Elke partij heeft zelf gekozen tot welke categorie elk van haar maatregelen behoort.

De maatregelen die in de doorrekening zijn opgenomen, vallen uiteen in twee groepen: de maatregelen die door het Federaal Planbureau (FPB) zijn doorgerekend en de maatregelen die niet konden worden doorgerekend. Elke maatregel, al dan niet doorgerekend, wordt beschreven in een technische fiche die toegankelijk is door op de betrokken maatregel te klikken. De technische modaliteiten vallen, net zoals de korte beschrijving, onder de verantwoordelijkheid van de partij.

De tabel met maatregelen in de modellen geeft voor elke maatregel aan welke modellen zijn ingezet om de impact van de maatregel te berekenen. De tabel met niet-doorgerekende maatregelen geeft toegang tot de fiches, die de redenen vermelden waarom de maatregel niet kon worden doorgerekend. Benadrukt moet worden dat het feit dat een maatregel niet is doorgerekend te wijten is aan de beperkingen van de door het FPB gebruikte methoden en modellen en het ontbreken van statistieken. Dit impliceert geenszins een waardeoordeel van het FPB over de relevantie van een maatregel of de opportuniteit van de uitvoering ervan.

Door politieke partijen ingediende maatregelen die niet binnen de reikwijdte van de doorrekening vallen, zijn niet opgenomen in de lijsten van maatregelen. In voorkomend geval is het aan de politieke partij om over deze maatregelen te communiceren.

Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
cd&v
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Digitale belasting vanaf 2025
102 Lastenverlaging op arbeid - luik sociale werkbonus
103 Lastenverlaging op arbeid - luik uitdoving bijzondere bijdrage sociale zekerheid
104 Lastenverlaging op arbeid - luik hervorming belastingschijven
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Beperking langdurige werkloosheidsuitkering
202 Vrije instroom in sociale economie (extra arbeidsplaatsen)
203 Versterking geestelijke gezondheidszorg
204 Versterking re-integratie langdurig zieken
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Versterking inkomensgerelateerde kinderopvang
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Sociale akkoorden op federaal niveau in de gezondheidssector
402 Sociale akkoorden op Vlaams niveau in de gezondheidssector
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Investering in O&O: onderzoeksinfrastructuur, Einsteintelescoop,…
6. Werking van de overheid
601 Beperken van het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers
602 Efficiëntere overheid
7. Overheidsinvesteringen
701 Defensie: lokale verankering in Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
702 Overheidsinvesteringen in infrastructuur: ziekenhuizen en scholenbouw
703 Investeringen in het kader van de modal shift (openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, voetpaden,…)
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Stimuleren van burgers om te investeren in hernieuwbare energiebronnen e.d. (uitbreiding Mijn VerbouwLening)
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
DéFI
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Augmenter la progressivité de l'impôt en modifiant les tranches d'imposition
102 Supprimer progressivement les niches fiscales à l'IPP (voitures de société, écochèques et chèques-repas)
103 Augmenter la majoration de la quotité exemptée d'impôt pour chaque enfant à charge de 2 500 euros
104 Supprimer progressivement par année le quotient conjugal
105 Globalisation des revenus financiers et taxation des loyers réels
106 Augmenter le seuil de rémunération du dirigeant d'entreprise (60 000 euros)
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Allonger le congé de maternité à 21 semaines
202 Suppression du délai de 7 jours en cas d'incapacité de travail (indépendants)
203 Prolonger la mesure des heures supplémentaires de relance exonérées de cotisations sociales et de précompte professionnel
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Supprimer le statut du cohabitant
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Augmenter le budget prévention en soins de santé à hauteur de 3 % contre 1,7 % actuellement à partir de 2025
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Exonérer à 85 % le précompte professionnel pour les chercheurs pour stimuler la R&D
6. Werking van de overheid
601 Augmenter le remboursement de l'Etat fédéral à hauteur de 95% du RIS pour le financement des CPAS
602 Prise en charge à hauteur de 30 % par l'Etat fédéral pour les zones de secours
7. Overheidsinvesteringen
701 Transfert budgétaire d'une clé 50/50 (au lieu de 60/40) pour les investissements SNCB
702 Rénovation complète des établissements pénitentiaires
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Prolongement de l'exploitation des réacteurs nucléaires actuellement en service et ce dans la limite du possible
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
Ecolo
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Augmentation des bas et moyens salaires jusqu’à 350 euros nets
102 Globalisation des revenus du travail et du capital
103 Contribution des gros patrimoines nets supérieurs à 1 million d’euros
104 Imposition des plus-values sur revente d’actions
105 Suppression de l’avantage fiscal lié à la voiture salaire et à la carte carburant
106 Instauration d’un prélèvement kilométrique intelligent en Belgique
107 Imposition des géants du numérique
108 Glissement fiscal des accises vers les produits énergétiques polluants
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Baisse des cotisations sociales ciblée sur les bas et moyens salaires
202 Augmentation du salaire minimum fixé à 60% du salaire médian
203 Augmentation du salaire minimum fixé à 60% du salaire médian : volet bonus à l'emploi
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Individualisation des droits sociaux via la suppression du statut de cohabitant
302 Augmentation des allocations sociales à 110% du seuil de pauvreté
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Revalorisation des salaires du personnel soignant
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Soutien complémentaire au développement de l’économie circulaire
502 Renforcement de la déduction fiscale pour investissements verts
503 Réduction supplémentaire du précompte professionnel pour les chercheurs (R&D)
6. Werking van de overheid
601 Réduction de 30% de la rémunération des députés et des ministres
602 Augmentation de l’efficacité des services publics et de l’administration
603 Investissements dans la police et la justice
7. Overheidsinvesteringen
701 Programme d’investissements publics : Rénovation et isolation du bâti
702 Création de 5.000 places d’accueil supplémentaires pour la petite enfance
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Programme d’investissements publics : Énergies renouvelables
802 Gratuité ciblée SNCB (Jeunes, BIM, Seniors)
803 Offrir un entretien vélo gratuit par an à l’ensemble des citoyens
804 Suppression de la TVA sur les transports publics
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
Groen
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Welvaartsgarantie - een bescherming tegen armoede en een bonus voor werkenden
102 Lastenverlaging op arbeid - luik hogere en bredere sociale werkbonus
103 Lastenverlaging op arbeid - luik afschaffing bijzondere bijdrage sociale zekerheid (bbsz)
104 Lastenverlaging op arbeid - luik verhoging belastingvrije som
105 Een miljonairsbelasting op grote vermogens
106 Een meer rechtvaardige bijdrage op vermogenswinsten
107 Hogere belasting op de gokindustrie
108 Billijke bijdrage van tech giganten
109 Minder uitzonderingsregimes in de vennootschapsbelasting
110 Aanpassing fiscale en parafiscale behandeling van componenten van alternatieve verloning: deel personenbelasting
111 Aanpassing fiscale en parafiscale behandeling van componenten van alternatieve verloning: deel werknemersbijdragen
112 Aanpassing fiscale en parafiscale behandeling van componenten van alternatieve verloning: deel werkgeversbijdragen
113 Beperking gunstregime profvoetbalclubs
114 Aanwervingssubsidie eerste werknemer beperken in de tijd en hoogte degressief maken
115 Gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Hogere minimumlonen
202 Responsabiliseringsbijdrage die bedrijven met disproportioneel veel langdurig zieken stimuleert om in te zetten op werkbaar werk
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Meer solidariteit tussen de allerhoogste en lagere pensioenen
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Behoud van wettelijke groeinorm van 2,5% op de begroting van de ziekteverzekering (RIZIV)
402 Ziektebriefje afschaffen bij kort ziekteverzuim tot 3 dagen
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Extra investeringen in O&O
502 Administratieve vereenvoudiging voor bedrijven
503 Transitie naar een circulaire economie: een verlaagd btw-tarief op herstellingen
6. Werking van de overheid
601 Hervorming van de partijfinanciering en vereenvoudiging federale en regionale structuren (o.a. Senaat, Brussel, provincies en intercommunales)
602 Efficiënte overheid
7. Overheidsinvesteringen
701 Grootschalig sociaal investeringsprogramma voor energiezuinige woningen
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Stroomversnelling naar een hernieuwbaar elektriciteitssysteem
802 Accijnshervorming die elektriciteit goedkoper maakt
803 Nultarief voor btw op openbaar vervoer en quasi gratis openbaar vervoer voor jongeren, ouderen en mensen die moeilijk rondkomen
804 Afbouwen van fossiele subsidies transportsector en vlottere mobiliteit dankzij een sturende verkeersfiscaliteit
805 Eerlijke bijdrage van de luchtvaart: diverse taksen
806 Eerlijke bijdrage van de luchvaart: zakenreizen
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
Les Engagés
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Bonus bosseur : instauration d’un ‘bonus bosseur’ en Wallonie et à Bruxelles
102 Suppression des droits de succession / introduction une taxe de 4-5% sur toutes les transmissions
103 Taxation du capital (plus-value)
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Droit à la démission
202 Crèches : Augmentation des places d’accueil
203 100 heures d’aides à domicile à la naissance
204 Réintégration des malades de longue durée
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Individualisation des droits sociaux
302 Allocations familiales à 300 euros : Réforme de l’exonération fiscale pour les enfants à charge
303 Allocations familiales à 300 euros - Wallonie
304 Allocations familiales à 300 euros - Bruxelles
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Norme de croissance santé : 3.5%
402 Fin des quota Inami
403 Doubler la part allouée à la promotion de la santé et prévention dans le PIB
404 Assurance autonomie
6. Werking van de overheid
601 Justice : remplir les cadres
602 Police : 3684 engagements
603 Réforme des pouvoirs locaux: Indexation automatique des dotations aux zones de secours
604 Réforme des pouvoirs locaux: Amener à un seuil 50/50 le financement fédéral/local des zones de secours (dotations)
605 Budget base zéro : pouvoir fédéral
606 Budget base zéro : Région de Bruxelles-Capitale et Commissions communautaires
607 Budget base zéro : Région wallonne
608 Budget base zéro : Communauté française
7. Overheidsinvesteringen
701 Barème enseignant 401 et augmentation du temps de travail
702 Pool remplaçants
703 Refinancement enseignement supérieur
704 Isolation : Forfait 'Trois zéros'
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Maintien des 4GW de nucléaire dans le mix énergétique
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
MR
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Rehausser la quotité exemptée d’impôt au niveau du revenu d’intégration sociale (RIS)
102 Une augmentation des salaires nets grâce à la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Des allocations de chômage limitées à deux ans
202 Extension de l'application des titres-services à la garde et au transport des enfants en Région wallonne
203 Extension de l'application des titres-services à la garde et au transport des enfants en Région de Bruxelles-Capitale
204 Bonus d’activité pour tous les travailleurs qui gagnent moins de 4.500 € brut par mois
205 Extension du cadre des flexi-jobs à l'ensemble des secteurs de l'économie
206 Un droit encadré à un soutien en cas de démission
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 La revalorisation des pensions des indépendants
302 L’instauration d’une pension à mi-temps
303 Une revalorisation du travail effectif dans le calcul de la pension minimum
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Une valorisation des capacités des malades de longue durée
402 La revalorisation de la médecine générale, à travers la reconnaissance de l’importance du temps passé avec le patient
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Une réduction de l’impôt des sociétés pour les PME
502 Un soutien à l’embauche dans les PME à travers un amortissement du capital humain
6. Werking van de overheid
601 Réduction des frais de fonctionnement du Pouvoir fédéral et de la Sécurité sociale
602 Réduction des frais de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale et des commissions communautaires
603 Réduction des frais de fonctionnement de la Région wallonne
604 Réduction des frais de fonctionnement de la Communauté française
605 Un renforcement des moyens humains et financiers de la police
606 Réduction du nombre de mandataires à tous les niveaux de pouvoir
7. Overheidsinvesteringen
701 La rénovation de nos palais de justice
702 Accroissement des dépenses de Défense afin d'atteindre 2% du PIB dans un horizon de 10 ans
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 La prolongation de nos réacteurs nucléaires
802 Un soutien fiscal pour soutenir l’amélioration de la performance énergétique du logement
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
N-VA
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 We vergroten het verschil werken en niet-werken door de belasting op arbeid te verlagen
102 De aftrek voor kinderopvang gaat naar 100%
103 We verhogen de taks op nationaliteitsverkrijging
104 We ondersteunen zelfstandigen met een ondernemersaftrek en een hogere investeringsaftrek
105 We schrappen belastingaftrekken voor niet-actieven
106 We verlagen de subsidies voor fossiele brandstoffen
107 We harmoniseren het loonbegrip van aandelenopties via een bijdrage
108 We hervormen de DBI-aftrek
109 We streven naar betaalbaar wonen door de BTW op sloop- en heropbouw te verlagen
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 We schaffen de inschakelingsuitkeringen geleidelijk af
202 We schaffen het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) geleidelijk af
203 We beperken de werkloosheidsuitkering in de tijd
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 We voorzien een bijdrage van de allerhoogste pensioenen
302 We schrappen de pensioenbonus
303 We besteden alleen het gedeelte van pensioenen uit de welvaartsenveloppe
304 We hervormen het leefloon zodat de kloof tussen werken en niet-werken groter wordt
305 De verblijfsvoorwaarden en de controle om aanspraak te maken op IGO worden opnieuw verstrengd
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 We brengen de uitgaven gezondheidszorg meer in lijn met de economische groei
402 We schaffen het stelsel van verplicht ziektepensioen voor statutaire ambtenaren af
403 We willen langdurige arbeidsongeschiktheid vermijden en de re-integratie van langdurig zieken/invaliden in de arbeidsmarkt bevorderen
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 We verhogen de productiviteit van de economie door het versoepelen van de regels rond e-commerce, openingsuren/zondagsopening, flexi-jobs,…
6. Werking van de overheid
601 We verminderen subsidies op federaal niveau en bouwen taken af
602 Besparing op de werkingskosten van de overheid
603 We passen ontwikkelingssamenwerking binnen een bredere economische en veiligheidsagenda
604 We besparen op de werkingskosten van het politiek apparaat
605 We hervormen de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen: deel administratiekosten
606 We maken de vakbondspremies belastbaar
607 We beperken de instroom inzake migratie
608 We voorzien een structurele verhoging van het budget voor de kerntaak veiligheid
7. Overheidsinvesteringen
701 We voorzien een tijdelijke investeringsimpuls voor defensie, digitalisering en de energietransitie (SMR, …)
702 We verkopen niet-strategische overheidsparticipaties: we spreiden de opbrengst gelijkmatig in schuldafbouw en extra investeringen (defensie en energie)
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 We verlengen maximaal de levensduur van zoveel mogelijk kerncentrales
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
Open Vld
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Werken meer laten lonen door de afschaffing van de 45%-schijf.
102 Werken meer laten lonen door de verbreding en verdieping van de Vlaamse jobbonus.
103 Single-korting op de onroerende voorheffing voor alleenstaanden.
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Het verschil tussen werken en niet-werken vergroten. Werken stimuleren door de werkloosheid in de tijd te beperken tot 2 jaar
202 Mensen aanmoedigen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan door de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering te versterken.
203 Uitbreiding van de flexi-jobs naar alle sectoren en naar zelfstandigen.
204 Werken stimuleren door transitietrajecten voor werknemers (vóór ontslag) mogelijk te maken.
205 Werken stimuleren door transitietrajecten voor langdurig arbeidsongeschikten mogelijk te maken.
206 Werken stimuleren door de OCMW’s financieel te responsabiliseren voor de uitstroom van gerechtigden op (equivalent) leefloon naar werk.
207 Werken stimuleren via de responsabilisering van ziekenfondsen op basis van de effectieve uitstroom naar werk.
208 Werken stimuleren via het uitbreiden en permanent maken van 240 relance-overuren per jaar (bovenop de 100 vrijwillige overuren).
209 De welvaartsenveloppe wordt hervormd om er voor te zorgen dat werken of gewerkt hebben altijd meer loont dan niet werken of niet-gewerkt hebben.
210 Geen nieuwe instroom meer voor SWT
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 De perequatie van de ambtenarenpensioenen wordt afgeschaft.
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 We beperken de overhead in de sociale zekerheid door de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen onder controle te houden.
402 We maken onze gezondheidszorg financieel houdbaar op lange termijn door de groeinorm te verlagen naar 1,5% (boven op de index).
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Loonkosten drukken tot de loonkloof gedicht is.
502 Invoering van een fiscale korting voor personeel bij bedrijven die innovatie en kennis verspreiden.
503 Steun voor bedrijven die aan hoogtechnologische serieproductie doen in strategische en toekomstgerichte industriële sectoren.
504 Wegwerken van de energiekostenhandicap van de industrie door transmissienettarieven voor grootverbruikers te verlagen tot het niveau van de buren.
6. Werking van de overheid
601 Afschaffen van de Senaat
602 Afbouw van de subsidies voor erediensten
603 Halvering van de kabinetten
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
PS
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Globaliser les revenus
102 Taxer le patrimoine
103 Taxer les plus-values
104 Supprimer le régime fiscal favorable des stock-options: partie impôt des personnes physiques
105 Supprimer le régime fiscal favorable des stock-options: partie contributions personnelles
106 Supprimer le régime fiscal favorable des stock-options: partie contributions patronales
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Augmenter les bas et moyens salaires via un crédit d'impôt
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Offrir un repas chaud gratuit de qualité à tous les élèves de l’enseignement fondamental
302 Elargir la base de perception des cotisations patronales à toutes les formes de rémunérations alternatives
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Assurer une norme de croissance des soins de santé de 3%
402 Rendre gratuit les soins de base en supprimant les tickets modérateurs pour toutes les prestations des médecins généralistes et les soins préventifs, conservatoires et réparateurs chez les dentistes
403 Objectiver la manière de calculer les prix des médicaments et la rendre transparente
6. Werking van de overheid
601 Renforcer les moyens de la Justice
602 Rendre la Justice plus accessible pour les personnes les plus précarisées en mettant en place des bureaux d'avocats dédiés à l'aide juridique dans chacun des 27 sièges des (anciens) arrondissements du pays
603 Renforcer les moyens de la police
7. Overheidsinvesteringen
701 Créer plus de logements publics
702 Rénovation de logements publics
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Rendre gratuits les transport publics : SNCB
802 Rendre gratuits les transports publics : TEC/STIB
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
PVDA-PTB
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Taxe des millionnaires | miljonairsbelasting
102 Suppression de la TVA sur les produits alimentaires | Afschaffing van de btw op voedingsmiddelen
103 Imposition des plus-values financières | Belasting op de financiële meerwaarde
104 Taxe sur les surprofits bancaires | Overwinstbelasting voor de banken
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Retour de l'âge légal de la pension à 65 ans | Wettelijke pensioenleeftijd terug naar 65 jaar
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Le prix des médicaments sous brevets est ramené à un niveau raisonnable | De prijs van gepatenteerde geneesmiddelen wordt verlaagd tot een redelijk niveau
402 Les médicaments hors brevet moins chers via le modèle kiwi | Medicijnen waarvan het octrooi is verlopen goedkoper volgens het kiwimodel
403 Consultation chez le médecin généraliste sans argent en poche | Raadpleging bij een huisarts zonder geld op zak
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Hausse du budget dans la recherche publique pour arriver à un budget de la recherche publique à 1 % du PIB | Het budget voor publiek wetenschappelijk onderzoek verhogen tot 1% van het BBP
502 Le taux d'intérêt sur l’épargne minimum est relevé et le taux hypothécaire est abaissé : fixation d'un écart légal de maximum 2 points de pourcentage entre les deux | De minimum spaarrente wordt verhoogd en de hypotheekrente verlaagd: een wettelijk maximaal verschil van 2 procentpunten tussen beide
6. Werking van de overheid
601 Suppression des indemnités de sortie pour les députés des Chambres fédérales | Afschaffing van de uittredingsvergoedingen voor leden van de federale kamers
602 Suppression des indemnités de sortie pour les députés du Parlement flamand | Afschaffing van de uittredingsvergoedingen voor leden van het Vlaams Parlement
603 Suppression des indemnités de sortie pour les députés du Parlement wallon | Afschaffing van de uittredingsvergoedingen voor leden van het Waals Parlement
604 Suppression des indemnités de sortie pour les députés du Parlement bruxellois | Stopzetting van de maandelijkse uittredingsvergoedingen voor leden van het Brussels Parlement
605 Réduction de moitié des dotations publiques pour les partis | Halvering van de partijdotaties
7. Overheidsinvesteringen
701 Système tiers-payant pour l’isolation et la rénovation des logements avec création d’une Banque publique d’investissement | Derdebetalerssysteem voor woningisolatie en -renovatie met de oprichting van een openbare investeringsbank
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Gratuité des transports publics (bus, tram et métro) | Gratis openbaar vervoer (bus, tram en metro)
802 Gratuité des transports publics (bus, tram et métro) | Gratis openbaar vervoer (bus, tram en metro)
803 Gratuité des transports publics (bus, tram et métro) | Gratis openbaar vervoer (bus, tram en metro)
804 Annulation de l'augmentation des accises sur l’électricité et le gaz | Ongedaan maken van de accijnsverhoging op elektriciteit en aardgas
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
VB
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Koopkracht versterken door de verhoging van de belastingvrije som tot 13000 euro
102 Koopkracht versterken door de verlaging van de belastingschijf van 40% naar 30%
103 Koopkracht versterken door de verlaging van de belastingschijf van 45% naar 40%.
104 Koopkracht versterken door de verhoging van de ondergrens van de belastingschijf van 50%
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Werken aanmoedigen door de sociale beperking van de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar.
202 Werken aanmoedigen door de verhoging van het minimumloon met 5%
203 Gezinnen steunen door de invoering van een deeltijds opvoedersinkomen voor de ouder die kiest om deeltijds te werken en deeltijds voor de kinderen te zorgen.
204 Eerlijke parafiscaliteit door de opheffing van de voordelen in de werknemersbijdragen voor voetballers
205 Eerlijke parafiscaliteit door de opheffing van de voordelen in de werkgeversbijdragen voor voetballers
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Pensioenen versterken door de correcte indexering van het minimumpensioen.
302 Eerlijke pensioenen door de koppeling van het pensioenbedrag aan de levensduurte in het land van uitbetaling buiten de Europese Unie.
303 Eerlijke pensioenen door de verlaging van het maximumpensioen.
304 Gezinnen steunen door het herstel van de automatische indexering van het Groeipakket (kinderbijslag)
305 Meer solidariteit door automatische en onmiddellijke toekenning van een huursubsidie aan kandidaat-huurders van een sociale woning
306 Migratiekosten beperken door een maximale verstrenging van gezinshereniging binnen de Europese wetgeving
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Migratiekosten beperken door de afbouw van de asielinstroom en de verhoging van de asieluitstroom.
402 Meer solidariteit door de afbouw van de wachtlijsten voor persoonsgebonden budgetten voor mensen met een beperking.
403 Meer solidariteit door de invoering van de maximumfactuur voor rusthuizen, via de begrensde bijpassing tussen de factuur en het gemiddeld pensioen.
404 Beperken van de administratiekosten door vakbonden en ziekenfondsen
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Afschaffen van de subsidie voor krantenbedeling en halveren van de subsidie voor de openbare omroep (VRT).
502 Invoeren van btw op kranten
503 Oprichting van een Vlaams energiebedrijf voor de bouw van nieuwe kerncentrales
504 Strategisch investeren door de verkoop van niet-strategische overheidsparticipaties.
6. Werking van de overheid
601 Besparing op politiek systeem door de afschaffing van de Vlaamse provincies, de afschaffing van de senaat, de afschaffing van de federale partijdotaties, de afschaffing van de dotatie van de monarchie, en door de halvering van de ministeriële kabinetten.
602 Migratiekosten beperken door inburgering en integratie betalend te maken
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Schonere en betaalbare energie garanderen door de afschaffing van de subsidies voor nieuwe gascentrales, windmolenparken en renovaties
802 Schonere en betaalbare energie garanderen door de verlenging van de looptijd van Doel 1-2 en Tihange 1 vanaf begin 2026 gedurende minstens 10 jaar
Hermes Quest Expedition Hint Laser Planet Casmo ACSG
Vooruit
1. Fiscaliteit en parafiscaliteit
101 Lagere belasting op werk: verhoging belastingvrije som
102 Lagere belasting op werk: versterking werkbonus
103 Globalisering personenbelasting: inkomsten uit financieel vermogen
104 Globalisering personenbelasting: reële huurinkomsten
105 Globalisering personenbelasting: meerwaarden op aandelen
106 Hervorming van de erf- en schenkbelasting
107 Belasting aankoop woning: verlaging belasting aankoop gezinswoning en verhoging belasting aankoop buitenverblijven
2. Arbeidsmarkt (incl. werkloosheid)
201 Verhoging minimumloon naar 2.500 euro tegen 2029
202 Verlaging werkgeversbijdrage op lage lonen, gekoppeld aan optrekken van het minimumloon
3. Sociale bescherming (incl. pensioenen)
301 Gratis gezonde schoolmaaltijd in het kleuter- en lager onderwijs
302 Maximumfactuur secundair onderwijs
303 Betaalbaar wonen: uitbreiding huurpremie
4. Gezondheidszorg, invaliditeit
401 Investeringen in preventieve gezondheidszorg, met focus op jongeren en geestelijke gezondheidszorg
402 Uitbreiding centra geestelijke gezondheidszorg
403 Bijkomende plaatsen in jeugdhulpvoorzieningen en pleegzorg
404 Zorg voor iedere persoon met een handicap
5. Economisch beleid (industrie- en mededingingsbeleid, O&O)
501 Minder marktmacht voor lagere facturen
6. Werking van de overheid
601 Vermindering uitgaven overheid: personeel en werkingskosten
602 Vermindering uitgaven overheid: partijfinanciering
603 Besparing op bedrijfssubsidies
7. Overheidsinvesteringen
701 Kwaliteit onderwijs: extra remediëring Nederlands in het basisonderwijs
702 Kwaliteit onderwijs: Masters in het basisonderwijs
703 Kwaliteit onderwijs: Extra leerkrachten kleuteronderwijs
704 Kwaliteit onderwijs: Opwaardering beroeps- en technisch onderwijs
705 Kwaliteit onderwijs: Betere begeleiding beginnende leerkrachten
706 Herschikking lesuren secundair onderwijs
707 Kinderopvang: Een plaats voor ieder kind
708 Kinderopvang: 130 dagen per jaar gratis voor ieder kind
709 Kinderopvang: Meer begeleiders per kind in de kinderopvang
710 Hervorming groeipakket - shift naar diensten
8. Energie, mobiliteit, milieu, klimaatverandering
801 Verbetering openbaar vervoer: verhoging investeringsbudget De Lijn
802 Verbetering openbaar vervoer: verhoging werkingsmiddelen De Lijn
803 Afschaffing subsidie professionele diesel
804 Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone), Antwerpen en Gent

Aangezien de maatregelen meerdere effecten kunnen genereren, werden verschillende modellen ingezet voor de doorrekening. Elk van de modellen heeft zijn eigen kenmerken en toepassingsgebieden en geeft een verschillende toelichting.

HERMES, QUEST, EXPEDITION, HINT, LASER, PLANET, CASMO, ARTELYS CRYSTAL SUPER GRID (ACSG), acht tot de verbeelding sprekende namen om onze modellen aan te duiden: 

  • HERMES berekent de macro-economische impact van de maatregelen en de impact op het begrotingssaldo en de overheidsschuld,
  • QUEST wordt gebruikt om de impact op lange termijn van structurele maatregelen te simuleren,
  • EXPEDITION meet de impact van de maatregelen op de verdeling van het beschikbaar inkomen,
  • HINT brengt de herverdelende effecten van prijsmaatregelen in kaart,
  • LASER evalueert de effecten op het arbeidsaanbod van maatregelen die het beschikbaar gezinsinkomen beïnvloeden,
  • PLANET wordt gebruikt om de impact van maatregelen op mobiliteit en transport te berekenen,
  • CASMO berekent de impact van maatregelen op de samenstelling van het wagenpark,
  • ACSG laat toe de effecten te analyseren van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitsproductiepark. 

Niet alle modellen zijn geschikt voor het doorrekenen van alle maatregelen. De ‘’ wijst erop dat de impact van de maatregel in rekening werd gebracht in de resultaten van het model.
 

N-VA
Alle maatregelen zijn doorgerekend
Het feit dat een maatregel niet is doorgerekend is te wijten aan de beperkingen van de door het FPB gebruikte methoden en modellen en het ontbreken van statistieken. Dit impliceert geenszins een waardeoordeel van het FPB over de relevantie van de maatregel of de opportuniteit van de doorvoering ervan. De redenen waarom de maatregel niet kon worden doorgerekend wordt beschreven in de technische fiche die toegankelijk is door op de betrokken maatregel te klikken.